Nie dla Rzeczypospolitej Myśliwskiej!

5 stycznia protestowaliśmy pod PZŁ.

Lobby myśliwskie z ministrem Janem Szyszką i posłanką Anną Paluch z PiS na czele forsuje w sejmie kolejną skandaliczną nowelizację ustawy Prawo łowieckie napisaną przez myśliwych i dla myśliwych.

Nowelizacja cementuje patologie polskiego myślistwa i stwarza nowe zagrożenia oraz niepotrzebne konflikty społeczne – prawo myśliwego do polowania będzie nadrzędne wobec prawa i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony wspólnego dobra – przyrody.

Istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że forsowana przez ministra Szyszkę szkodliwa dla ludzi i przyrody ustawa zostanie przyjęta przez posłów 8 stycznia 2018 r.

Nasze postulaty:
• Ochrona konstytucyjnego prawa własności poprzez możliwość skutecznego wyłączania prywatnych nieruchomości spod reżimu polowań bez potrzeby uzasadniania, zwłaszcza przed sądem;
• Wprowadzenie obowiązku informowania o planowanych polowaniach indywidualnych i zbiorowych, w publicznie dostępnej elektronicznej książce ewidencji polowań;
• Wykreślenie projektowanego przepisu o karaniu za „umyślne utrudnianie lub uniemożliwianie polowania”;
• Zwiększenie minimalnej odległości wykonywania polowań ze 100 metrów (obecnie) do 500 metrów od zabudowań mieszkalnych, ze względu na bezpieczeństwo ludzi
• Wprowadzenie obowiązku corocznych, regularnych badań: psychologicznych, psychiatrycznych i okulistycznych dla myśliwych
• Wprowadzenie zakazu polowania w obecności i przy udziale dzieci do 16 roku życia.
• Wycofanie wprowadzanych przepisów legalizujących polowania zbiorowe we wszystkich parkach narodowych i rezerwatach przyrody;
• Wykreślenie „kultywowania tradycji łowieckich” jako przesłanki do ustalania listy gatunków łownych;
• Wprowadzenie obowiązkowych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla wieloletnich łowieckich planów hodowlanych;
• Włączenie strony społecznej do procedury zatwierdzania rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych;
• Wprowadzenie zakazu dokarmiania dzikich zwierząt w celu zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym zagrożenia ASF;
• Wprowadzenie obowiązku wykazywania przez myśliwych wszystkich postrzelonych zwierząt;
• Wprowadzenie zakazu używania amunicji wykonanej z ołowiu, która jest toksyczna dla ludzi i środowiska
• Wprowadzenia zakazu wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu i sprawdzianach ptaków łowczych i psów myśliwskich;
• Wprowadzenie generalnego zakazu polowań zbiorowych.
• wykreślenie łosia, szakala złocistego i zająca szaraka oraz 13 gatunków dzikich ptaków z listy gatunków łownych;
• wpisanie łosia i szakala na listę gatunków ściśle chronionych;
• zmiana początku okresu polowań na jelenie szlachetne z 21 sierpnia na 1 października – zaprzestanie zabijania tego gatunku w czasie godów (rykowiska);
• wprowadzenie zakazu nęcenia, zabijania przy norach i wodopojach.

Akcje i incjatywy, Aktualności, Interwencje 15 stycznia 2018