OTOZ Animals w Warszawie

Warszawski inspektorat OTOZ Animals działa od ponad 10 lat. Do naszych zadań należy m. in. współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt, podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych, uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt oraz opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.

W ubiegłych latach przeprowadziliśmy szereg spotkań w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w ramach których dzieci uczymy się miłości do zwierząt. Przeprowadziliśmy również wiele szkoleń dla lokalnych komend Straży Gminnych i Policji. Poruszane w nich były kwestie interpretacji przepisów, jak również metodyki działania w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt.