Inspektor ds. ochrony zwierząt

Inspektor ds. ochrony zwierząt jest uprawnionym i przeszkolonym przedstawicielem organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nadaje pewne uprawnienia, na równi ze służbami państwowymi, z zakresu ujawniania oraz ścigania przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt.


 

Do zakresu działań inspektora należą między innymi:

  1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt;
  2. Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami;
  3. Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo;
  4. Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych;
  5. Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt;
  6. Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt;
  7. Propagowanie zasad humanitarnego traktowania zwierząt;
  8. Współpraca ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów.
 

 

Jak zostać Inspektorem ds. ochrony zwierząt?

Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania Towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza ustawy o ochronie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami. Zazwyczaj propozycję zostania inspektorem składa Towarzystwo osobom współpracującym z nim w charakterze wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wybrana osoba, jeżeli wyrazi taką chęć, przechodzi przeszkolenie dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. O przyjęciu do grona inspektorów decyduje pomyślne zaliczenie kończącego szkolenie testu oraz opinia egzaminatorów potwierdzona przez Radę Krajową Towarzystwa. Więcej informacji >>tutaj<<.